مستربچ

مستربچ: مستربچ آمیزۀ غلیظی حاوی سه جزء پایه پلیمری(رزین حامل)، ماده شیمیایی افزودنی و  پخشکننده است. مستربچ در کلیه فرآیندهای معمول صنعت پلاستیک مانند اکستروژن ، قالبگیری تزریقی و قالبگیری ضربه استفاده میشود. مستربچها به مشتریان مختلف، به عنوان مثال در صنایع بستهبندی ، تجهیزات پزشکی و صنعت خودرو توزیع میشوند. 

انواع مستربچ

در حالت کلی ، ما میتوانیم مستربچها را به سه دسته تقسیم کنیم. با این حال ، تقسیم بندیهای تخصصیتر در منابع علمی معتبر گزارش شده است.

مستربچ رنگی: برای رنگ آمیزی محصولات پلاستیکی

مستربچ افزودنی: برای بهبود برخی خواص فیزیکی وشیمیایی محصولات

مستربچ پرکننده: برای کاهش قیمت تمام شده محصولات

تغییر زبان
سبدخرید