مستربچ رنگی

مستربچ رنگی یک افزودنی مایع یا جامد است که به منطور القای رنگ در پلاستیک استفاده میشود. این ترکیب، مخلوطی غلیظ از رنگدانه ها یا مواد افزودنی است که در طی یک فرآیند گرمایی درون رزین حامل محصور می شود ، سپس سرد شده و به شکل دانهای بریده می شوند.

اجزای اصلی مستربچ رنگی

عامل اول، پیگمنت:

عموما پیگمنتها به دو دسته تقسیم می شوند: آلی نظیر فتالوسیانین سبز و پیگمنت رنگی معدنی نظیر اکسید آهن قرمز و یا تیتانیوم و دای، مانند صورتی کم رنگ یا نارنجی پخش شده است. پلی اولفین ها و مستربچ رنگی پلی وینیل کلراید به عنوان پیگمنت استفاده میشوند. عموما” نمی توان دای را برای رنگ کردن پلی اولفین استفاده کرد. از طرف دیگر باعث مهاجرت میگردد.

عامل دوم، پخش کننده:

پخشکننده موجب میشود سطح رنگدانه مرطوب گردد و این موضوع برای پخش شدن بیشتر در پیگمنت مفید است ضمنا” رزین را نیز پایدار میکند بدون آنکه روی کیفیت رنگ محصول تاثیر بگذارد. پلی اتیلن با جرم مولکولی پایین یا واکس یا استئارات روی نیز به عنوان پخشکننده استفاده میگردد. در مستربچ رنگی پلاستیک های مهندسی از واکس, استئارات منیزیم و استارات کلسیم برای این منظور استفاده میگردد.

عامل سوم، رزین حملکننده:

رزین حملکننده موجب میشود که پیگمنت یکنواختی توزیع گردد و به راحتی به شکل گرانول در بیاید. این رزین باید سازگار با عامل پخش کننده باشد. سیالیت حامل بایستی از سیالیت رنگدانه و رزین بیشتر باشد و این بطور مشابه بر روی کیفیت محصول پس از رنگ شدن تاثیر میگذارد. برای مثال ما پلیمری با شاخص مذابی انتخاب میکنیم که می تواند مستربچ را در خود حل کند.

تغییر زبان
سبدخرید