مستربچ سفید
گريدهای مختلف از مستربچ سفيد ما با درصدهای مختلف تيتان از 20% تا 78% برای مصارف تزريق و بادی و برای تهيه فيلم با كيفيت عالی و پخش خوب و كيفيت بدون عيب می باشد.