کامپاند
به مخلوطی از پلیمر پایه و افزودنی های آن گفته می شود این مخلوط به شکلی است که برای فرایند شدن و تولید محصول نهایی مناسب می باشد.

کامپاندها شامل موارد زیراست:
 
• کابل کامپاند    
• PC + ABS کامپاند            
• PP + Nylon
• TPE
و غیره