مستربچ  (Masterbatch)

 

مستربچ  (Masterbatch)

مستربچ  (Masterbatch)

رایج ترین روش تولید قطعات رنگی از مواد پلاستیکی ، افزودن مواد رنگی به خوراک ماشین شکل دهی به صورت گرانولهایی بر پایه ماده اولیه مربوطه است . این افزودنی ها گاهی علاوه بر ایجاد رنگ مطلوب محصول نهایی باعث بهبود و اصلاح خواص فیزیکی ، مکانیکی و غیره نیز می گردد . مستربچ یک آمیزه پلاستیکی شامل درصد بالایی از رنگدانه است که به اندازه ناچیزی با پایه رزین یا آمیزه مخلوط می شود تا آن را به رنگ مطلوب و نهایی برساند . در آمیزه هایی که برای اکستروژن و فرآیندهای مشابه تهیه می شود به وسیله تغییر غلظت و مقدار این ماده می توان به نمونه های رنگی مختلف دست یافت .