گرانول(Granulates )

 

گرانول(Granulates )

گرانول(Granulates )

به آمیزه های قالب گیری گفته می شود که به شکل کره یا قرص های استوانه ای کوچک در آمده اند