کامپاند(Compound )

 

کامپاند(Compound )

کامپاند(Compound )

به مخلوطی از پلیمر پایه و افزودنی های آن گفته می شود این مخلوط به شکلی است که برای فرایند شدن و تولید محصول نهایی مناسب می باشد.