پیگمنت( Pigment )

 

پیگمنت( Pigment )

پیگمنت( Pigment )

واژه ای است عمومی که برای کلیه مواد رنگ دهنده آلی و معدنی ، طبیعی و یا مصنوعی که در صنعت پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرند به کار می رود.