فیلر( Filler )

 

فیلر( Filler )

فیلر( Filler )

به ماده ای گفته می شود که در محصولات جهت کاهش قیمت و یا بهبود خواص فیزیکی آمیزه های پلیمری از قبیل سختی ، سفتی و استحکام ضربه به آن افزوده می شود . پرکننده ها با تقویت کننده ها متفاوت است . ذرات پر کننده عموما کوچک بوده و حضورآنها به طور محسوسی استحکام کششی آمیزه را افزایش نمی دهد . حال آنکه تقویت کننده ها استحکام کششی آمیزه را به طور قابل ملاحظه های افزایش می دهند .