اسلیپ ، عامل لغزاننده(Slip Agent )

 

اسلیپ ، عامل لغزاننده(Slip Agent )

اسلیپ ، عامل لغزاننده(Slip Agent )

یک ماده افزودنی اصلاح کننده است که به عنوان روان کننده درونی بکار می رود . ماده مزبور در طی فرایند و یا بلافاصله پس از آن به سطح جسم مهاجرت کرده و باعث کاهش اصطحکاک می گردد